הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו

 
חוק הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו
 
חוק הודעה לעבוד מחייב את המעביד למסור לעובד הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתו.
הודעה לעובד תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
 
  • זהות המעביד והעובד.
  • תאריך תחילת העבודה ואם החוזה לתקופה קצובה – תקופת העובדה.
  • תיאור עיקרי התפקיד.
  • ציון שמו או תאורו של המונה הישיר של העובד.
  • סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
  • אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד.
  • יום המנוחה השבועי של העובד.
  • סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים (אם החל המעביד להעביר בפועל לאחר מסירת ההודעה ימסור לעבוד הודעה נפרדת).
  • במידה ויש ארגון עובדים שם ארגון העבודה והמען לפניה אליו.
 
במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה ימסור המעביד לעובד הודעה תוך 30 ימים מהיום שנודע לו השינוי למעט שינויים הנובעים משינוי בדין ו/או עדכון מכוח הדין ו/או מכוח הסכם תשלומים שהוא חייב  בהם ו/או שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.
 
ששי זכאי ושות' - רואי חשבון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il