חוק הגנת השכר

 
חוק הגנת השכר והשלכותיו
 
ביום 6.7.2008 פורסם חוק הגנת השכר. אשר מטיל על המעביד ונושאי משרה סנקציות פליליות. להלן עיקרי החוק:
 
1. חוק הגנת השכר קובע כי על המעביד למסור תלוש שכר לעובד עד התשיעי לחודש. תלוש השכר חייב לציין פרטים לזיהוי העובד והמעביד, תאריך תחילת עבודה, ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה (לפי הגבוה),  מספר ימי עבודה ושעות עבודה בעדם משולם השכר, דמי חופשה ויתרת חופשה, דמי מחלה ויתרת מחלה, שכר רגיל ותשלומים אחרים, שכר לצורך זכויות פנסיה וניכויים.
 
2. חוק הגנת השכר קובע כי על המעביד לנהל פנקס שכר הכולל את ימי העבודה, שעות העבודה, ימי חופשה ומחלה. על פי התיקון לחוק, בתובענה של עובד שבה שנויות מחלוקת שעות העבודה בגינן נתבע שכר, חובת ההוכחה תחול על המעביד.
 
3. נטל ההוכחה על פי חוק הגנת השכר –
  • גמול שעות נוספות - עד 60 שעות חודשיות הנטל חל על המעביד.
  • בנוגע לאי תשלום שעות נוספות, גמול מוחה שבועית, דמי חופשה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, נסיעות ובלבד שהמעביד לא מסר תלוש שכר לעובד או מסר תלוש ללא פירוט הרכיבים האמורים חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד לסעיף 5 לחוק ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל אלא אם הוכיח המעביד אחרת.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.
 
ששי זכאי ושות' - רואי חשבון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il