מסמכים נדרשים לשם ביקורת חברה

 
מסמכים שיש להמציא לביקורת תאגיד ועצמאי
 
כללי
1.  אישור ניכוי במקור.
2.  גיבוי הנהלת חשבונות לשנה שוטפת + קובץ אחיד.
3.  תעודת מלכ"ר.
4.  אישור לעניין סעיף 46.
 
מזומנים
5.  אישורי יתרה בבנקים.
6.  דוחות ספירת קופה/כספת.
 
לקוחות
7.  לעניין הוצאות והוצאות מראש:
א.  פוליסת ביטוח רכב – מקיף או צד ג'.
ב.  פוליסת ביטוח רכב – חובה
 
השקעות בניירות ערך
8.  אישורים מבנק.
9.  טפסי 867.
 
ספקים
10.  טופס 856.
11.  אישור מחברות אשראי.
 
פקיד שומה
12.  אישורי ניכוי במקור של הלקוחות.
13.  אישורי ניכוי במקור מבנקים.
14.  טופס 867.
 
זכאים
15.  עובדים:
א.אישורי הפקדות בשנת המס לקופת גמל, קרנות השתלמות, קופה מרכזית לפיצויים.
ב. יתרת הסכומים שנצברו בפוליסת ביטוח מנהלים, הפרשות לפנסיה וקופה מרכזית לפצויים.
16.  ספחי תשלום
א.  ביטוח לאומי.
ב.      מס הכנסה.
ג.  מע"מ.
 
התחייבויות לזמן קצר
17.  לוח סילוקין להלוואות.
18.  אישור יתרת משיכת יתר.
התחייבויות לזמן ארוך
19.  אישור יתרת ההלוואות.
20.  חישוב העתודה לפיצויים.
 
הכנסות עסקיות
21.  הסבר הפרשים לטבלת התאמת מע"מ + צילומי דו"חות מתקנים בגין ההפרש.
22.  דו"ח רציפות.
 
הוצאות
23.  פוליסת ביטוח– ביטוח מעבידים.
24.  פלט מרשם העמותות.
25.  טופס 126.
26.  חישוב הפרשה לחופשה.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il