מסמכים נדרשים להגשת דו"ח האישי

 
חומר הנחוץ להגשת הדוח האישי
 
נא להמציא למשרדנו החומר המפורט להלן לצורך הגשת הדוח הנ"ל:
 
  • טופסי 106 שלך ושל בן הזוג. 
  • תקבולים מביטוח לאומי (מילואים, דמי אבטלה ולידה, שמירת עבודה, קצבאות וכו').
  • הכנסות מרבית ורווחי הון מבנקים (טופס 867).
  • הכנסות מחו"ל (רבית, שכירות והכנסות אחרות).
  • אישורים על תשלומים לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים.
  • תרומות למוסדות.
  • פרטים על הכנסות נוספות כגון: דמי שכירות, הכנסות מרכוש וחקלאות, דמי לידה, תגמולי מילואים וכו'.
  • פרטים על זיכויים נוספים המגיעים כגון: עולה חדש, חייל משוחרר, גרוש, משפחה חד-הורית, נתמכים הנטולים יכולת פיסית לקיים עצמם וכו'.
  • אבקש כי עצמאי ימציא בנוסף את החומר הבא:
 
א. ספרי העסק.
ב. מסמכים רלוואנטיים לשנה האמורה כגון: פנקסי דיווח לרשויות המס, ביטוחים חוזים וכו'.
ג. אישורים שנתיים על נכוי מס במקור.
ד. אישורים על תשלומים לביטוח לאומי.
 
את הדוח יש להגיש עד ל-31 לאפריל, ונודה על המצאת החומר הנ"ל בהקדם.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il