מס ערך מוסף - דוח מפורט

 
דיווח מפורט - שינוי בשיטת הדיווח למע"מ
 
1. כללי:
 
במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן "החוק"), אשר פורסם ביום 23.7.2009, שונה חוק מס ערך מוסף בכל הנוגע לתוכן הדיווח התקופתי, אופן הגשתו, ועוד.
 
בעקבות התיקון נידרש ציבור העוסקים להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם. והוא כולל מידע מפורט על (on-line) הדיווח המפורט מוגש בתדירות חודשית באופן מקוון העסקאות והתשומות בתקופת הדיווח.
 
חובת הדיווח המפורט חלה בהדרגה על אוכלוסיות שונות של החייבים במס כהגדרתם בחוק על- פי היקף וסוג פעילותם, החל מינואר 2010.
 
יישום מלא של הרפורמה יחל בשנת 2012 , בה יחליף הדיווח המפורט למע"מ את הדוח התקופתי המוגש כיום.
 
2. תוכן הדוח:
 
מובא להלן השינויים העיקרים במערך הרישום החשבונאי.
 
א. רשומות פירוט החשבוניות (לרבות מסמך אחר ורשימוני יבוא ויצוא):
פירוט של חשבוניות מס, הודעות זיכוי שהוצאו ללקוחות: חובה לכלול רשומת פירוט נפרדת על כל חשבונית שסכומה 5,000 ש"ח(לא כולל מע"מ) ומעלה; ללקוח פלסטיני), מובהר כי סעיף זה חל גם על חשבוניות עצמיות, חשבוניות רשימונים ומסמכים אחרים.
 
חשבוניות שהוצאו ללקוחות, ואשר סכומן לפני מע"מ פחות מ- 5,000 ש"ח, ניתן לדווח ברשומה מרכזת אחת או יותר (למשל Z יומי, חודשי ועוד).
 
ב.  חשבוניות של תשומות:
 
בדיווח של חשבוניות תשומה חובה לפרט את כל חשבוניות המס (לרבות מסמך וחשבוניות עצמיות), למעט חשבוניות שהתקבלו מספק פלסטיני וחשבוניות שסכום המע"מ הכלול בהן אינו עולה על 300 ש"ח לחשבונית.
 
חשבוניות שסכום המס הכלול בהן נמוך מ – 300 ש"ח לחשבונית ניתן לכלול במסגרת רשומה קופה מרוכזת מסוג - K. 
 
ג.  תוכן החשבונית:
 
לגבי כל חשבונית מס ומסמך אחר החייבים בדיווח יפורטו הפרטים הבאים: (מודגש שינויים שיחולו מעט הדיווח התקופתי).
 
  • סמל (סוג) החשבונית.
  • המספר הסידורי של החשבונית על פי תיעוד הפנים של עוסק.
  • תאריך הוצאת החשבונית.
  • מספר הרישום [1] של הספק במע"מ  (לגבי חשבוניות תשומה).
  • מספר הרישום של הלקוח (למעט במכירות ללקוחות פרטיים).
  • סכום העסקה (לא כולל מע"מ).
  • סכום המע"מ לתשלום או לקיזוז.
  • בכל חשבונית שסכומה לפני מע"מ עולה על 5,000 ₪ואשר תוצא לעוסק,  מלכ"ר או מוסד כספי, יש לפרט גם את מספר הרישום של הקונה.
 
*** חשוב ביותר להקפיד עלמילוי מדויק של פרטי הספקים והלקוחות שהינם. מילוי בחסר או מילוי שגוי של מספרי הרישום גורם לבעיה בקליטת הדיווח.
 
ד.  קופה רושמת:
יש לודא כי הקופה הרושמת מתעדת את מספר העסקאות שבוצעו.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il