תאונת עבודה ודמי פגיעה בעבודה

 
תאונת עבודה ודמי פגיעה בעבודה
 
תאונת עבודה היא תאונה שנגרמה: 
 
  • תוך כדי ועקב עבודתו של העובד במקום העבודה.
  • בדרכו של העובד לעבודה או בחזרתו.
  • תאונת דרכים במסגרת עבודתו לרבות תאונת דרכים בדרכו לעבודה או בחזרתו.
  • פגיעה מתמשכת שהתרחשה במהלך השנים כל עוד העובד עסק באותו העיסוק.
 
תשלומים החלים על המעביד בגין תאונת עבודה:
 
א. יום הפגיעה בתאונת העבודה - בעד יום הפגיעה ישלם המעביד לעובד.

בבעד 12 ימים שלאחר תאונת העבודה - ישלם המעביד לביטוח לאומי (ביטוח לאומי ישלם לעובד והמעביד משפה את ביטוח לאומי).

ג. דמי פגיעה בגין תאונת עבודה הקטנים מ 12 יום - הדרך המומלצת הגשת תביעה לביטוח לאומי (עקב השלכות מאוחרות יותר העלולות להתרחש בגין התאונה), והמעביד (בהסכמת העובד) יכול גם להתייחס כאל דמי מחלה.
 
תשלומים החלים על ביטוח לאומי בשל תאונת עבודה :
 
א.  יום הפגיעה בתאונת העבודה - בעד יום הפגיעה לא ישולם דמי פגיעה (למבוטח השכיר ישלם המעסיק את שכר אותו היום , ס' 93 (א) לחוק הביטוח לאומי להלן "החוק").
ב. בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה בתאונת עבודה - ישולמו ע"י ביטוח לאומי  דמי הפגיעה רק למבוטח שלא היה מסוגל לעבוד 12 ימים לפחות מלבד יום הפגיעה, ס' 93 (ב) לחוק.
ג. בעד התקופה המתחילה לאחר היום ה-13 ועד 91 יום של תאונת עבודה - דמי הפגיעה ישולמו לנפגע לפרק זמן של עד 13 שבועות (91 יום) לכל היותר
 
תשלומים למבוטחים בגין תאונת עבודה: 
 
 
2. זכאות של מבוטח עצמאי - לא ישולמו כלל דמי פגיעה בעד 12 ימי הזכאות הראשונים.
    לאחר שאישר המוסד לביטוח לאומי את התביעה ישולמו דמי הפגיעה לזכות חשבון הבנק של המבוטח (לפי הרשום בתביעתו).
 
שיעור התשלומים בגין תאונת עבודה: 
 
שיעור דמי הפגיעה בגין תאונת עבודה למבוטח שכיר ולמבוטח עצמאי עומדים על 75% מהכנסתם החייבת  בדמי הביטוח בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה לחלק ל- 90 ימים, אשר קיים רף עליון בסך 1,032.50 ש"ח מיום 1/1/2011 לו יהא אדם זכאי.
 
נפגע זכאי להחזר הוצאות נלוות בגין תאונת עבודה ובלבד שיגיש את הקבלות.
 
בכבוד רב,
ששי זכאי,
רואה חשבון (משפטן)
 
אין להזקק לתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר אלא להסב את תשומת הלב לאמור בו.
 
ששי זכאי ושות' - רואי חשבון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טלפון: 02-5667667        פקס: 02-5667661          כתובת: כנפי נשרים 13, ירושלים 95477        cpas@cpas.org.il